روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

اعدام

محمد بن سيرين گويد:

اگر ببيند او را به دار آويخته اند و گروهي تماشايش مي کنند ، به اندازه مردمي که به تماشايش ايستاده اند پيرو و فرمانبردار خواهد داشت
اگر ببيند گروهي جمع شدند و او را به دار آويختند ، بر آن گروه سروري و فرمانروائي خواهد يافت
اگر ببيند به دست پيري ناشناس به دار آويخته شد و مردم بسياري تماشايش کردند ، به فرمانروايي جهان مي انديشد که برايش مي تواند ميسر شود
اگر ببيند به دار آويخته شد و بستگانش به تماشا ايستاده اند ، بر بستگان خود سروري مي يابد
اگر ببيند خودش را به دار آويخت و کسي به تماشايش نايستاد ، دليل آن باشد که مي خواهد بر بستگان خود سروري داشته باشد اما کسي به اطاعتش تن در نمي دهد

 

جابر مغربي گويد:

اگر ببيند به دارش کشيدند اما ريسمان پاره شد و افتاد ، دليل آن باشد که از جاه و مقام خود مي افتد و موقعيتش را از دست مي دهد

 

حضرت دانيال گويد:

اگر کسي ببيند که به فرمان پادشاه به دار آويخته شد ، تعبير آن باشد که از سوي پادشاه و امير جاه و مقام و منزلت مي يابد ، اما در اين رابطه به اعتقادات و تقوايش آسيب مي رسد

 

حضرت صادق عليه السلام مى فرمايد :

روياى دار زدن بر چهار وجه است :

۱٫رياست و مهترى

۲٫مال

۳٫غيبت مردم كردن

 

آنلي بيتون می‏گويد:

۱ـ مشاهدة اعدام ديگران در خواب ، علامت آن است كه به خاطر بي توجهي ديگران از مصيبتي رنج خواهيد برد .

۲ـ اگر خواب ببينيد شما را مي خواهند اعدام كنند ، نشانة آن است كه اقبال به شما روي مي آورد و بر دشمنان غالب مي شويد و در كسب ثروت پيروز خواهيد بود .

۳ـ اگر خواب ببينيد مردم در مراسم اعدام اجتماع كرده اند ، علامت آن است كه دشمنان با هم متحد مي شوند تا موقعيت شما را متزلزل سازند .

 

ليلا برايت می‏گويد:

اگر در خواب ببينيد كه دوست صميمى شما را اعدام مى‏كنند، نشانه‏ى جدايى از فرد مورد علاقه شما است. اگر در خواب ببينيد كه كسى را اعدام كرده‏ايد و خون از بدن او جارى مى‏شود، نشانه‏ى پيروزى در كارها است.

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب اعدام : به كارهايتان اعتماد نكنيد .

اعدام خود شما : بايد احساستان را بيشتركنترل كنيد.

اعدام معشوق : ازكارهايتان ديوانه وار خود رنج خواهيد برد .

اعدام يك بيگناه : عشق شما را رها مي كند.

اعدام يك گناهكار : بردشمن پيروز ميشويد.

طالع بینی باستان