روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

اصلع

کسي که موي جلوي سرش ريخته باشد

 

محمد بن سيرين گويد:

اگر كسي طاس به خواب بيند بر سر او موي رسته بود، دليل كه او را مالي اندك حاصل شود. اگر ديد او طاس شد، دليل كه از غم و اندوه رسته گردد. اما اگر زني بيند طاس شود، دليل كه در زينت و آرايش نقصان پذيرد.

 

ابراهيم كرماني گويد:

اصلع ديدن به خواب بازرگان را فائده بود و پيشه كار را كسب و صناعت و پادشاه را تفكر و زنان را نقصان زينت بود.

فال تاروت اندروید