روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

اشراف

آنلي بيتون میگويد:

اگر در خواب ببينيد كه با طبقه‏اى اشراف همنشين شده‏ايد، بدين معنا است كه به مسائلى بيهوده، علاقه نشان مى‏دهيد و اگر زنى چنين خوابى ببيند، بدين معنا است كه به خاطر قضاوت براساس ظاهر افراد، مردى مناسب براى زندگى انتخاب نمى‏كند.

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

شما از يك خانواده اشرافي هستيد : موانع بسيار در كارها

شما اشراف زاده هستيد : بيماري

اجداد شما اشراف بوده اند : احترام و امتياز

به اعضاء خانواده شما لقبهاي اشرافي مي دهند : خبرهاي بسيار خوش

يك دختر جوان خواب ببيند كه يك اشراف زاده عاشق او شده است : او با يك مرد فقير ازدواج ميكند.

يك لقب اشرافي به شما ارث مي رسد : خطر از دست دادن تمام دارايي .

نرم افزار مدت تماس