روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

اسکيت

آنلي بيتون می‏گويد:

۱ـ اگر خواب ببينيد روي يخ اسكيت بازي مي كنيد ، نشانة آن است كه در آستانة از دست دادن موقعيتي ارزشمند قرار گرفته ايد . اگر خواب ببينيد هنگام اسكيت بازي يخ مي شكند و در آب فرو مي رويد ، نشانة آن است كه از نصيحت هاي دوستاني با ارزش برخوردار خواهيد شد .

۲ـ اگر خواب ببينيد ديگران مشغول اسكيت بازي هستند ، علامت آن است كه نام شما را در كنار نامي كه شما ستايشش مي كنيد ، با رسوايي ياد خواهند كرد .

۳ـ ديدن كفشهاي اسكيت در خواب ، نشانة آن است كه با هم نشينان خود سر سازگاري نخواهيد داشت .

 

ليلا برايت میگويد:

ديدن اسكيت در خواب و حركت كردن با آن، نشانه‏ى آن است كه بايد در تصميم‏گيرى خود عجله به خرج دهيد تا دچار ضرر نشويد. اگر در خواب ببينيد كه فردى كفش اسكيت به پا دارد و در حال حركت است، نشانه‏ى آن است كه با فرد جديدى آشنا مى‏شويد.

نرم افزار محاسبه سن