روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

اسم

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

در خواب مي شنويد كه شما را به اسم صدا ميكنند:

خبرهاي بسيار خوش

غريبه ها شما را به اسم صدا مي كنند : ملاقاتي خواهيد داشت .

شما را به اسم ديگري صدا مي كنند : در عشق شانس با شما نيست .

شما اسم نامزد يا دوستتان را فرياد مي كشيد : يكنفر كه براي شما بسيار نگران است به ديدن شما مي آيد.

اسم فرزندانتان را در خواب صدا مي زنيد : آنها آدمهاي بسيار مهمي خواهند شد .

نرم افزار محاسبه سن