روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

اسلحه

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن شمشير کارد وسلاح قوت بوي رسد

 

آنلي بيتون میگويد:

۱ـ ديدن اسلحه در خواب ،‌ نشانة رنج و اندوه است .

۲ـ شتيدن صداي شليك اسلحه در خواب ، نشانة از دست دادن كار است .

۳ـ اگر در خواب با اسلحه به طرف كسي تيراندازي كنيد ، نشانة آن است كه به راهي خطا خواهيد رفت .

۴ـ اگر در خواب كسي با اسلحه به طرف شما تيراندازي كند ، علامت آن است كه به بيماريي خطرناك دچار خواهيد شد و افراد خطاكار شما را ناراحت خواهند ساخت .

۵ـ اگر زني خواب ببيند با اسلحه تيراندازي مي كند ، علامت آن است كه با ديگران جروبحث و مشاجره خواهد كرد و شهوت نامطلوب او را به تباهي خواهد كشاند .

 

ليلا برايت می‏گويد:

ديدن اسلحه در خواب، علامت آن است كه به جنس مخالف دل مى‏بنديد. اگر در خواب با اسلحه شليك كرديد، علامت آن است كه به خاطر انجام كارى بسيار ناراحت مى‏شويد.

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب اسلحه گرم : ۱- به حقيقت پيوستن سريع اميدهاي شما ۲- مشاجره

يك رولور داريد : اشياء قيمتي گمشده را پيدا مي كنيد .

يك تفنگ داريد : يكنفر ديگر از چيزي كه شما خواستارش هستيد استفاده مي كند .

شما مسلح به تعدادي رولور هستيد : يك فرصت مناسب

ديگران رولور دارند : نگرانيها بر طرف مي شوند

تعدادي اسلحه گرم داريد : پول فراوان

اسلحه گرم حمل مي كنيد : يك محكمه در پيش داريد .

اسلحه مي فروشيد : با گداها سروكار پيدا مي كنيد .

طالع بینی باستان