روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

اسرافيل

ابن سيرين گويد :

اگر اسرافيل را به خواب بيند چنانکه صورت اوست دليل کند که قوّت و بزرگي يابد وعالم و دانا گردد و در آن ديار ايمني بود اگر بيند که اسرافيل صور در دست داشت دليل بر محنت و بلا وفتنه بود زيرا که او را امر است از خداي تعالي به دميدن صور هرجا که دميدن صور پيدا گردد در آنجا فتنه و ترس و مرگ بود چنانکه حق تعالي مي فرمايد (و در «صور» دميده مي‌شود، پس همه کساني که در آسمانها و زمينند مي‌ميرند، مگر کساني که خدا بخواهد؛ سپس بار ديگر در «صور» دميده مي‌شود، ناگهان همگي به پا مي‌خيزند و در انتظار (حساب و جزا) هستند.) زمر ۶۹ اگر که اسرا فيل صور را در دست داشت و در شهري بود و نمي ديد دليل کند که در آن شهر بيم و ترس افتد اگر بيند که اسرافيل به خشم در وي نگاه کرد دليل کند که پادشاه آن ديار بر وي خشم کند

 

کرماني گويد :

اگر اسرافيل را اندوهگين بيند که در صور همي دميد چنانکه او صور همي شنود دليل که در آن سر زمين مرگ بسيار بود اگر بيند اسرافيل صور همي داشت دليل کند که در آن زمين عدل و داد وايمني و ظالمان هلاک گردند اگر اسرافيل گشاده رو بود و شادمان و در وي نگاه کرد دليل کند که از جانب پادشاه خير و ايمني بود اگر بيند که اسرافيل او را نامه مهر کرده داد دليل که اجلش نزديک باشد اگر بيند که اسرافيل او را بانگ مي زد وناپديد گرديد دليل که او را از پادشاه زيان و مضرّت رسد

فال تاروت اندروید