روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

استفراغ

حضرت دانيال گويد:

اگر كسي درخواب بيند قي كرد و آسان برمي آمد، دليل كه از معصيت توبه كند. اگر قي نتوانست كرد، دليل كه زياني به وي رسد و بعضي مي گويند، دليل معصيت است و زيان مال باشد.

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند قي كرد و خون برآمد، دليل زيان است.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن قي كردن در خواب بر شش و جه است.

اول: توبه كردن.

دوم: پشيماني.

سوم: مضرت (آسيب وزيان)،

چهارم: فرج ونجات از غم.

پنجم: امانت باز دادن.

ششم: گشايش كارهاي بسته.

 

اگر بيند قي كرد و همچنان خورد، دليل كه چيزي به كسي بخشيده باشد و بازستاند.

 

ليلا برايت می‏گويد:

ديدن استفراغ در خواب، نشانه‏ى آن است كه شانس به شما رو مى‏كند.

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب استفراغ : حوادث مهم در پيش است

فقيران خواب استفراغ خون بييند : پول

ثروتمندان خواب استفراغ خون ببيند : از يك زخم رنج خواهيد برد.

خوراكيها را استفراغ ميكنيد : شهرت شما رو به تيرگي مي رود .

ديگران استفراغ ميكنند : از يك شخص سوم تقاضاي ازدواج خواهيد كرد .

نرم افزار مدت تماس