روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

استغفار

بدان كه استغفار كردن اَسْتَغْفِرُالله بود به معني آمرزش خواست از خداي عزوجل.

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند كه در خواب استغفار مي كرد، دليل است ايزد بر او مال و فرزندان ارزاني دارد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

استغفار كردن درخواب چهار وجه بود.

اول: مال،

دوم: فرزند،

سوم: آمرزش از حق تعالي،

چهارم: توبه كردن از گناهان.

نرم افزار محاسبه سن