روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

از دست دادن

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

از دست دادن چيزي در خواب : مشكلات فراوان در آيندة نزديك

دوست پسرتان را از دست مي دهيد : خجالت و اندوه

دوست دخترتان را از دست ميدهيد : از كارهاي ديوانه وار خود رنج خواهيد برد.

زنتان را از دست مي دهيد : مراقب رقيب باشيد.

شوهرتان را از دست مي دهيد: وسوسه و فريب

فرزند خود را از دست مي دهيد: نگراني در خانه

رفاقت دوستان خود را از دست ميدهيد: يك تغيير مهم در امور عشقي تشكيلات و كارتان را از دست ميدهيد: ناكام و شرمنده خواهيد شد.

مسكن خود را از دست ميدهيد: در امور مالي بيشتر دقت و احتياط كنيد.

خون ازدست ميدهيد: به يك كمك مالي احتياح پيدا خواهيد كرد.

يكي از اعضاي صورت خود را از دست ميدهيد : دردسر و گرفتاري.

فال تاروت اندروید