روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

ارکستر

آنلي بيتون میگويد:

۱ـ اگر خواب ببينيد يكي از اعضاي اركستر هستيد و مشغل نواختن ساز ، نشانة آن است كه نامزدتان وفادار و مؤدب خواهد بود و سرگرميهايي دلپذير در زندگي خواهيد داشت.

۲ـ اگر خواب ببينيد به آهنگي كه اركستر مي نوازد گوش سپرده ايد ، نشانة‌آن است كه با كسب دانشهاي بشري هر دم صاحب شخصيتي قوي تر خواهيد شد ، و لطف و محبتي فراوان به سوي شما سرازير خواهد شد.

 

ليلا برايت می‏گويد:

اركستر را در خواب ديدن، علامت آن است كه در جشن بزرگى شركت مى‏كنيد.

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب يك اركستر : شانس نزد شما مي آيد.

به يك اركستر گوش مي كنيد : يك موفقيت بزرگ در انتظار شماست

يك اركستردر حال نواختن موسيقي : ناكامي و ناراحتي

صداي يك اركستر را از دورمي شنويد: يكي از اعضا فاميل را از دست ميدهيد .

به اتفاق خانواده به اركستر گوش ميكنيد : مقدار كمي پول به دستتان مي آيد.

يك رهبر اركستر : خوشبختي در خانواده

يكي از آشتايان شما رهبر اركستر است : كارهاي شما پيشرفت ميكنند

فال تاروت اندروید