روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

ارش

محمد بن سيرين گويد:

اگر بيند كه بارش يا چيزي ديگر بارش همي بود او را سود و منفعت بود.

 

جابر مغربي گويد:

اگر بيند كه رسن يا جامه پشمين بود، دليل است كه در سفر به قدر آن مال حرام به دست آورد.

طالع بینی باستان