روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

ارث

لوک اويتنهاو مي گويد :

ارث : خلاص شدن از يک موقعيت ناجور

 

آنلي بيتون میگويد:

اگر خواب ببينيد ارثي به شما رسيده است ، نشانة آن است كه به آرزوهاي خود دست خواهيد يافت.

 

ليلا برايت می‏گويد:

دليل بر آن است که طلب عقب افتادهي شما وصول ميشود.

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

به شما ارث ميرسد : ۱- يك مرگ در فاميل ۲- در كارهايتان بسيار دقت كنيد .

از يك شخص نا شناس به شما ارث ميرسد : منفعت مالي

با ديگر اعضا فاميل بر سر ارث مشاجره ميكنيد : ضرر مالي

افراد نزديك فاميل را به عنوان وارث انتخاب ميكنيد:درمشكلات غرق ميشويد

به شما ارث نميرسد : مرگ يك برادر يا يك خواهر

شما را از ارث محروم ميكنند : ناكامي و شكست بزرگ

يكي از افراد خانواده را از ارث محروم ميكنيد : پول فراوان

ديگران از ارث محروم شده اند : يك تغييرمهم در اطراف شما رخ خواهد داد.

فال تاروت اندروید