روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

ارابه

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب يك ارابه : شانس بشما نزديك ميشود.

يك ارابه ميرانيد : يك ضرر مالي

يك ارابه با بار سنگين : يك شانس غيره منتظره .

يك ارابه به در خانه شما ميرسد : خوشبختي استثنايي

بهمراهي شخصي كه دوست داريد سوار ارابه هستيد : شانس خارق العاده خواهد بود.

با خانواده در ارابه هستيد : از فاميل دور به شما ارث ميرسد .

سوار يك ارابه علوفه هستيد :بي احترامي و ناكامي

فال تاروت اندروید