روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

احتضار

لوک اويتنهاو مي گويد :

جان دادن : يک سلامتي قدرتمند
ديدن کسي که جان ميدهد : نشانه خوب براي کسي که او را درحال جان دادن ميبينيم
زني در حال جان دادن: از دست دادن يک ارث ، يا يک نيابت

 

آنلي بيتون میگويد:

۱ـ اگر خواب ببينيد ديگران در حال احتضار هستند ، نشانة آن است كه شما و دوستانتان بداقبال هستيد.

۲ـ اگر در خواب خود را در حال احتضار ببينيد ، علامت آن است كه با بي توجهي خود ارزش كارتان را كم مي كنيد و همچنين بيماريي شما را به مرگ تهديد مي كند.

۳ـ اگر در خواب حيوانات وحشي را در حال احتضار ببينيد ، نشانة آن است كه از خطري خواهيد گريخت.

۴ـ اگر خواب ببينيد حيوانات اهلي در حال احتضارند ، علامت آن است كه با آرامش و تسلط بر خود با هر وضعيتي روبرو مي شويد.

فال تاروت اندروید