روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

اجبار به زور

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

كسي را مجبور به انجام كاري ميكنيد : ديگران بر شما نفوذ دارند .

ديگران را به زور مجبور ميكنيد : اميدهاي شما برآورده ميشود .

يك زنداني را مجبور به كاري ميكنيد : نا اميدي و رنج

يك صندوق را به زور باز ميكنيد : يك گاو صندوق خواهيد خريد .

فال تاروت اندروید