روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

اتو کردن

ليلا برايت میگويد:

ديدن يا استفاده كردن اتو در خواب، نشانه‏ى به پيروزى رسيدن در كارها است. اگر در خواب ديديد لباسى را سوزانيده‏ايد، به اين معنا است كه موقعيت خوبى براى آرامش روحيتان پيش مى‏آيد.

 

آنلي بيتون می‏گويد:

۱ـ اگر خواب ببينيد لباسي اتو مي كنيد ، نشانة آن است كه اوضاع كار و روابط خانوادگي شما بر وفق مراد خواهد بود.

۲ـ اگر دختري خواب ببيند لباسي اتو مي زند و ناگاه دست خود را با اتو مي سوزانيد ، علامت آن است كه آرامش او را ، بيماري يا حسادت برهم خواهد زد.

۳ـ اگر خواب ببينيد با اتو لباسي سوزانده ايد ، نشانة آن است كه رقيبي باعث نگراني خود و سوءظن شما خواهد شد.

۴ـ اگر در خواب اتو به نظر خاموش و سرد بيايد ، نشانة آن است كه در خانوادة خود ، با كمبود محبت روبرو خواهيد شد.

فال تاروت اندروید