روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

آژير

لوک اويتنهاو مي گويد :

آژير : خطر خبرهايي خوب خواهيد شنيد

 

آنلي بيتون میگويد:

شنيدن آژير خطر در خواب ، نشانة آن است كه بر سر تصاحب چيزي ، با كسي كشمكش خواهيد داشت و سرانجام پيروزي از آن شما خواهد شد.

اگر زني چنين خوابي ببيند ، نشانة آن است كه از همسر خود جدا خواهد شد.

 

ليلا برايت میگويد:

ديدن آژير خطر، به معنى غم، غصه و بيچارگى مى‏باشد.

فال تاروت اندروید