روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

آية الکرسي

اگر بيند آية الكرسي (آيه ۲۵۵ سوره بقره) را خواند، دليل كه از آفت ها ايمن شود و كارش بالا گيرد.

 

ابراهيم كرماني گويد:

اگر درويش بود. توانگر شود و اگر بيمار بود، شفا يابد. اگر غمگين است شادمان شود، اگر بنده بود آزاد گردد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

خواندن آيه الكرسى در خواب ، صاحب مقام و منزلت شدن خواننده آن است .

نرم افزار مدت تماس