روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

آهک

حضرت دانيال گويد:

اگر كسي بيند كه با آهك، موي از تن بسترد، دليل كه اگر مال دارد، به قدر آن موي كه بسترده بود، او را مال حاصل گردد و اگر غمگين بود از غم فرج يابد و اگر وام دارد وامش گذارده گردد.

 

محمد بن سيرين گويد:

آهك كردن در خواب، توانگر را زيادي مال و درويش را گذاردن وام و كارفران را نشان مسلماني باشد.

 

حضرت اما جعفر صادق فرمايد:

آهك در خواب بر سه وجه بود.

اول: خبر بد،

دوم: سخنهاي زشت ناخوش،

سوم: كارهاي دشوار.

و تعميروساخت بنا با آهک تعبير خوبي ندارد

 

ليلا برايت میگويد:

اگر خود را در حال پختن آهك ديديد، معنى آن اين است كه بايد براى داشتن زندگى بهتر تلاش زيادى از خود نشان دهيد. اگر خود را در كوره‏ى آهك‏پزى ديديد، علامت آن است كه عمرى طولانى و بسيار پر ارزش خواهيد داشت.

 

آنلي بيتون می‏گويد:

ديدن آهك در خواب، دلالت بر آن دارد كه بعد از مدت‏ها سختى و مرارت در زندگى، به سوى سعادت و خوشبختى گام خواهيد برداشت.

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

يك كپه آهك : شانسهاي كوچكي در آينده نصيبتان مي شود .

آهك مي خريد : در كارهايتان ترقي خواهيد كرد.

با آهك كار مي كنيد : شما را از نظر احساسات مورد آزمايش قرار مي دهند .

در ساختن چيزي آهك بكار مي بريد : مراقب دشمن باشيد .

نرم افزار مدت تماس