روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

آهنگ و رقص

آنلي بيتون میگويد:

۱ـ اگر خواب ببينيد با آهنگي تند مي رقصيد ، علامت آن است كه در زندگي كمتر طعم شادي را مي چشيد.

۲ـ اگر خواب ببينيد سياهپوستان با آهنگي تند مشغول رقصيدن هستند ، نشانة آن است كه سرخوشي شما تحت الشعاع نگرانيهايي بيهوده قرار مي گيرد.

۳ـ اگر در خواب يكي از دوستان خود را در حال رقص با آهنگي تند ببينيد ، علامت آن است كه همان دوست صاحب روحيه اي شاد و پراميد خواهد شد.

۴ـ بالرين ها در حال رقص با آهنگي تند در خواب ، نشانة آن است كه در زندگي سرگرم كارهاي بيهوده مي شويد ، و هدف ثابتي براي خود در نظر نمي گيريد.

۵- اگر در خواب ديديد كه با آهنگ تندى مى‏رقصيد، علامت آن است كه در زندگى خود كمتر شادى و خوشحالى برايتان پيش خواهد آمد.

 

ليلا برايت میگويد:

اگر خودتان را در حال خواندن آهنگ ببينيد، موقعيتى را كه قبل از اين در جامعه داشتيد، از دست خواهيد داد.

اگر خود را در حال آهنگ سازى ببينيد، دوستان ناباب زيادى دور و بر شما را خواهند گرفت. ديدن آهنگ ساز در خواب، به معنى عشق دايم و بسيار صادقانه مى‏باشد.

فال تاروت اندروید