روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

آشغال

ليلا برايت میگويد:

ديدن آشغال در خواب، علامت اين است كه زندگى شما به طور شگفت‏انگيزى، نامطلوب اداره مى‏شود.

 

آنلي بيتون میگويد:

ديدن آشغال و زباله در خواب ، نشانة ادارة نامطلوب امور زندگي است.

اگر در خواب آشغال ديديد، به موفقيت بزرگى دست پيدا مى‏كنيد. اگر ديديد در آشغال به دنبال چيزى مى‏گرديد ولى پيدا نمى‏كنيد، دليل آن بود كه به خاطر بى‏احتياطى و سهل‏انگارى دچار مشكل بزرگى مى‏شويد. اگر ديديد كه در آشغال پولى پيدا كرده‏ايد، نشانه‏ى آن است كه دزدها كيف پولتان را از شما مى‏دزدند. اگر در خواب ببينيد كه در آشغال افتاده‏ايد، نشانه‏ى آن است كه در زندگى موقعيت‏هاى ناخوشايندى شما را احاطه خواهند كرد. ديدن آشغال (تفاله) در خواب، به معنى زياد شدن اموال و دارايى شما است.

فال تاروت اندروید