روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

آسياب بادي

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب يك آسياب بادي : سودهاي متعدد ولي كم ارزش

يك آسياب بادي خيلي بزرگ : شادي و ثروت

مسير پروانه يك آسياب بادي عوض مي شود : آدمهايي كه به آنها اعتماد نداريد ا طراف شما را احاطه مي كنند .

يك آسياب بي حركت : از طرف اشخاص ثروتمند به شما ارثي ميرسد .

يك آسياب بادي را بكار مي اندازيد : خبرهاي ناخوشايند

پروانه آسياب ، سنگ آسياب را مي چرخاند : بايد به فكر خيلي چيزها باشيد .

متاءهلها خواب آسياب بادي ببينند : زن و شوهر به يكديگر وفادار نيستند .

مجردها خواب آسياب بادي ببينند : بزودي ازدواج خواهند كرد .

عشاق خواب آسياب بادي ببينند : آنها بسيار خوشبخت خواهند شد .

نرم افزار محاسبه سن