روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

آزمايشگاه

ليلا برايت میگويد:

ديدن آزمايشگاه در خواب، علامت آن است كه در زندگى، هزينه‏هاى بسيار غيرمنتظره و ناگهانى برايتان پيش خواهد آمد.

اگر ديديد كه در آزمايشگاهى كار مى‏كنيد بيانگر آن است كه در يك موقعيت پيچيده، گرفتار مى‏شويد و احتياج زيادى به يك هم فكر پيدا خواهيد كرد.

 

آنلي بيتون میگويد:

اگر خواب ببينيد در آزمايشگاهي هستيد ، نشانة آن است كه براي انجام كارهايي بيهوده انرژي زيادي تلف مي كنيد ، در صورتي كه مي توانيد از انرژي خود به نحو مفيدتري استفاده كنيد.

اگر خواب ببينيد مشغول آزمايشاتي هستيد تا اشياء را به طلا مبدل كنيد ، نشانة آن است كه سرگرم طراحي نقشه هايي وسيع و جالب خواهيد شد ، اما در راه رسيدن به اوج آرزوي خود با شكست روبرو مي شويد.

اگر در خواب ديديد كه در آزمايشگاهى مشغول مى‏باشيد، دليل بر آن است كه شما مشغول طراحى و اجراى نقشه‏هاى وسيع و بسيار بزرگى مى‏باشيد اما در زندگى به آن‏ها دست پيدا نمى‏كنيد.

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب آزمايشگاه : يك خطر بزرگ در پيش است

شما در يك آزمايشگاه هستيد : امنيت

ديگران در آزمايشگاه كار ميكنند : توجه و دقت بسياري در كارهايتان داشته باشيد.

فال تاروت اندروید