روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

آزار

آنلي بيتون میگويد:

۱ـ اگر در خواب كسي را آزار دهيد ، نشانة آن است كه دست به كاري ناپسند خواهيد زد.

۲ـ اگر خواب ببينيد كسي شما را آزار مي دهد ، علامت آن است كه دشمنان شما را شكست خواهند داد.

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

خودتان را آزار مي دهيد : عشق خود را بواسطه افكار پيچيده و مضطربتان از بين ميبريد .

شمارا آزار مي دهند : ۱- خصومت در خانواده ۲- خيانت

ديگران را آزار مي دهند : شادي

حيوانات را آزار مي دهند : ضرر بزرگ مالي

بستگانتان شما را آزار مي دهند : ناكامي عشقي

بچه ها شما را آزار ميدهند : شادي

ديگران بچه ها را آزار ميدهند : خطر بزرگ

دوستان شما را آزار مي دهند : دشمنان شما را شديدا آزار خواهند داد .

يك سگ شما را آزار ميدهد : درآمد خوبي خواهيد داشت .

شما يك سگ را آزار ميدهيد : با دشمنانتان مشاجره و نزاع در پيش داريد .

نرم افزار مدت تماس