روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

آرواره

آنلي بيتون می‏گويد:

۱ـ ديدن يك آرواره بد هيبت در خواب ، علامت آن است كه دوستان نسبت به هم رفتار مطلوبي نخواهند داشت.

۲ـ اگر خواب ببينيد در آروارة جانوري وحشي گير افتاده ايد ، نشانة آن است كه دشمنان خواهند كوشيد به برنامه و كار شما لطمه بزنند.

۳ـ اگر در خواب احساس كنيد فك تان درد مي كند ، نشانة آن است كه در اثر عوض كردن آب وهوا احتمال دارد به بيماري مالاريا دچار شويد.

۴- اگر آرواره نهنگ را ببينيد، نشانه‏ى آن است كه شما با بستن يك قرارداد به سود و منفعت فراوانى در زندگى خواهيد رسيد.

نرم افزار مدت تماس