روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

آرد

دليل است بر مال و نعمت حلال كه بي رنج بدو رسد.

 

حضرت دانيال گويد:

اگر بيند كه آرد چون برف از هوا مي آيد، دليل است كه به قدر آن مال و نعمت حلال او را حاصل گردد، از آنجا كه اميد ندارد.

 

محمد بن سيرين گويد:

آرد جو ، به تاويل درستي دين بود،

آرد گندم، مالي بود از تجار وبسيار فايده بود،

آرد كاورس مال اندك بود كه حاصل شود.

 

جابرمغربي گويد:

آرد فروش به خواب ديدن، مردي باشد كه دين خويش را به دنيا آورده بود.

 

ليلا برايت میگويد:

ديدن آرد دليل است بر مال و نعمت حلال كه بى‏رنج بدو رسد.

 

آنلي بيتون میگويد:

۱ـ ديدن آرد در خواب ، نشانة زندگي كردن با صرفه جويي و تنگدستي ، ولي همراه با شادماني است .

۲ـ اگر دختري خواب ببيند به آرد آغشته شده است ، نشانة آن است كه به زودي با مردي ازدواج خواهد كرد ، و زندگي زناشويي او با سختيهاي زياد سپري خواهد شد . اما تحمل سختيها براي او دلپذير و لذتبخش خواهد بود.

۳ـ اگر خواب ببينيد ، آرد خريد و فروش مي كنيد ، نشانة آن است كه دست به معاملاتي مخاطره آميز خواهيد زد .

 

 درکتاب سرزمين روياها آمده است :

آرد ميخريد : منفعت بزرگ مالي

شما آرد داريد : فراواني

با آرد آشپزي ميكنيد : يك دوست را از دست ميدهيد.

آرد را ميسوزانيد: خطر درپيش است .

با آرد شيرنيي مي پزيد :يك زندگي خوشبخت در آينده

در قسمت آرد سازي كار مي كنيد : بي گدار به آب نزنيد.

طالع بینی باستان