روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

آدم و حوا

ليلا برايت می‏گويد:

ديدن آدم و حوا در خواب، بدين معنى است كه اتفاقات و پيامدهاى نااميدكننده‏اى در زندگى شما رخ مى‏دهد.

اگر ببينيد حوا با مار صحبت مى‏كند، نشانه‏ى آن است كه زنان فريبكار با مكر خود به شما آسيب مى‏رسانند.

 

آنلي بيتون می‏گويد:

ديدن آدم و حوا در خواب ، نشانة آن است كه واقعه اي برايتان رخ خواهد داد و شما را براي رسيدن بر موفقيت نااميد خواهد ساخت .

ديدن آب و حوا در بهشت ، در حالي كه آدم پوششي از همان برگ درخت انجير دارد و حوا عريان است و ماري رنگارنگ كه گرد كمر و شكم او پيچيده تنها پوشش اوست ، نشانة آن است كه خيانت و بي وفايي ، هر دو دست به دست هم مي دهند تا سرنوشت شما را دگرگون سازند .

اگر خواب ببينيد حوا با مار گفتگو مي كند ، نشانة آن است كه زناني فريبكار با مكر خود به ثروت و شهرت شما زيان مي رسانند .

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب آدم و حوا : خوشبختي

شما با آدم حرف مي زنيد : خواسته هاي شما برآورده ميشود .

با حوا حرف ميزنيد : نا كامي در عشق و احساسات

يك زن خواب آدم را ببيند : او بچه دار خواهد شد

يك مرد خواب حوا را ببيند: او يك مهماني فاميلي برگذار ميكند

يك دختر جوان خواب آدم را ببيند : او در عشق خوشبخت خواهد شد .

يك پسر جوان خواب حوا را ببيند: شغل جديدي پيدا مي كند .

خواب ببينيد كه حوا هستيد : پول و خوشبختي .

نرم افزار مدت تماس