روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

آدرس

لوک اويتنهاو مي گويد :

آدرس رابا صداي بلند خواندن: تغييراتي در آينده صورت خواهد گرفت
آدرس را روي پاکت نوشتن : شما خبرهاي جالبي خواهيد شنيد
بدنبال يک آدرس رفتن : بزرگ شدن خانواده و يا جمع دوستان
به دنبال يک آدرس گشتن : اتلاف وقت

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

يك آدرس مي نويسيد : بدون دقت و احتياط هيچگونه معامله يا اقدامي نكنيد.

اشخاص ديگر آدرس مي نويسند : كارهايي كه بدشانسي بدنبال آن است .

يك آدرس مربوط به كار : شانس و شادي يك آدرس را روي يك نامه عاشقانه مينويسيد:خبرهاي خوش

فال تاروت اندروید