روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

آتش زنه

ابن سيرين مي کويد :

آتش زنه وسنگ آتش دان اين هر دو انباز باشند که از ايشان يکي قوي ودلير بود ودوم سخت دل بود واين هر دو مردمان را بر شرف و کارهاي بزرگ در آورند کرماني گويد : اگر بيند که از آتش زنه آتش بيرون مي آورد واز آن شمع يا چراغ برافروخت اگر بيننده پادشاه است دليل بر اينکه مردم از دانش او بهره يابند واگر بازرگان بود دليل کند که با مردم خير و احسان کند واگر درويش بود دليل که مردم از سيرت وکردار وي منفعت يابند حضرت صادق مي فرمايد : اگر بيند که از آتش زنه آتش بيرون مي آورد دليل بر اينکه ما حرام از طرف پادشاه حاصل کند يا به شغل او مشغول شود واز رشوه مال بدست آورد واگر از آتش زنه آتش نتوانست افروخت دليل کند که مال طلب کند ونيابد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

اگر ببيند نتوانست از آتش زنه آتش بيرون آورد دليل بر اين است که دنبال کسب مال مي رود ولي موفق نمي شود.

فال تاروت اندروید