روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

آب و هوا

محمدبن سيرين گويد:

اگر هوا سرخ رنگ باشد، قتل است. اگر سبز ديد غله و نباتات بسيار است. اگر هوا پر گرد و سرد بيند پادشاه بيگانه در آن موضع در آيد و رنج رساند.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

روي هم رفته ، ديدن آب و هواي محل و منطقه اي در خواب ، دلالت بر اتفاق هاي ناگوار براي بينندة خواب دارد .

اگر در خواب احساس كنيد ، در هوايي سرد بسر مي بريد ، معنايش اين است كه در امور كار و روابط خانوادگي دجار اخلال و اختلاف خواهيد شد .

اگر خواب ببينيد تحت تأثير رطو بت هوا قرار گرفته ايد ، علامت آن است كه خوش بيني شما نسبت به آينده درست نخواهد بو د ، و بدبختي به شما رو خواهد آورد .

اگر در خواب ببينيد كه تحت تأثير رطوبت و دماى هوا قرار گرفته‏ايد، نشانه‏ى آن است كه آينده روشن و خوبى نخواهيد داشت و بدبختى به شما روى مى‏آورد. تنفس در هواى گرم، علامت آن است كه به خاطر گناهى كه مرتكب شده‏ايد، رنج خواهيد برد. ديدن آب و هوا در خواب، به معنى آن است كه بيننده‏ى خواب دچار اتفاقات بدى خواهد شد.

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

آب و هواي خوب : امنيت در همه امور

آب و هواي بد : خبرهاي نا خوشايند

باد شديد : يك رفاقت بزرگ

آب و هواي طوفاني : دشمنان بدنبال شكست شما هستند.

آب وهواي باراني : خبري دريافت خواهيد كرد كه شما را غمگين ميكند.

فال تاروت اندروید