روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

آب ريختن

ابراهيم كرماني گويد:

اگر بيند كه در خانه كه اندر آن آب ريخته بود داخل شد، دليل كند كه غمگين و متفكر گردد

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

آب را بر روي زمين ريختن : اشتباه

 

حضرت دانيال گويد:

اگر آب پاك بر وي ريخت، دليل كند كه از آن كس خير و منفعت بدو رسد. واگر آب تيره بود به عکي اين است

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

اگر بر زمين آب ريخته شود و جمع شده باشد بطوري که بدون آلودگي پا نتوانيد از آن عبور کنيد نشان آن است که در کاري ناخواسته وارد مي شويد. اگر در حالت خواب اکراه داشتيد و نمي خواستيد از آن محل آب گرفته بگذريد کاري پيش مي آيد که مطلوب شما نيست و دست و پاگير است ولي اگر با اشتياق خواستيد از آنجا بگذريد کاري سرگرم کننده سر راهتان قرار مي گيرد که در پايان بي ضرر يا کم ضرر است

طالع بینی باستان