روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

آب ريختن

ابراهيم كرماني گويد:

اگر بيند كه در خانه كه اندر آن آب ريخته بود داخل شد، دليل كند كه غمگين و متفكر گردد

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

آب را بر روي زمين ريختن : اشتباه

 

حضرت دانيال گويد:

اگر آب پاك بر وي ريخت، دليل كند كه از آن كس خير و منفعت بدو رسد. واگر آب تيره بود به عکي اين است

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

اگر بر زمين آب ريخته شود و جمع شده باشد بطوري که بدون آلودگي پا نتوانيد از آن عبور کنيد نشان آن است که در کاري ناخواسته وارد مي شويد. اگر در حالت خواب اکراه داشتيد و نمي خواستيد از آن محل آب گرفته بگذريد کاري پيش مي آيد که مطلوب شما نيست و دست و پاگير است ولي اگر با اشتياق خواستيد از آنجا بگذريد کاري سرگرم کننده سر راهتان قرار مي گيرد که در پايان بي ضرر يا کم ضرر است

نرم افزار محاسبه سن