روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

آب دادن

ابراهيم كرماني گويد:

اگر بيند كه بي بها آب به مردم همي داد، دليل كند كه در دنيا و آخرت خير او به مردم برسد و جايگاه خراب آبادان كند.

 

حضرت دانيال گويد:

آب دادن مردمان را،دليل كند بر دين و ديانت و كردارهاي نيك و پسنديده

فال تاروت اندروید