روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

آب بيني

حضرت دانيال گويد:

آب بيني، دليل بر فرزند كند.

اگر بيند آب از بيني او همي آمد، دليل كند كه وي را فرزند آيد

اگر بيند كه از بيني او خل بيرون آمد همين دليل كند .

 

ابراهيم كرماني گويد:

اگر بيند كه از بيني او آب همي فرود آيد، دليل كند كه وامش داده شود و از رنج و سختي و غم برهد. اگر بيمار بود، شفا يابد.

 

محمد بن سيرين گويد:

آب بيني در خواب فرزند بود،

اگر بيند كه آب بيني بر اندام وي افتاد، دليل كند كه وي را پسر آيد.

اگر بيند كه بر زمين افتاد، دليل كند كه دختر آيد.

اگر بيند كه آب بيني بر زن خويش افتاد، دليل كند كه زن او آبستن گردد، وليكن فرزند را بيفكند

اگر بيند كه زن بر وي آب بيني افكند، دليل كند كه او را پسري آيد.

اگر بيند كه آب بيني در سراي همسايه افكند، دليل كند كه با زن همسايه خيانت كند،

اگر بيند كه آب بيني خود را در بستر مردي افكند، همين دليل كند.

اگر بيند كه آب بيني خود را همي خورد، دليل كند كه او را فرزند شود.

اگر بيند كه آب بيني او سياه و تيره بود، دليل كند كه فرزند او را اندوه و مصيبت رسد

اگر بيند كه آب بيني او زرد بود، دليل كند كه فرزندش بيمار گردد.

طالع بینی باستان