روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

آب بازی

آنلی بیتون می‏گوید:
۱- اگر در رؤیا خود را مشغول آب بازى با دیگران ببینید، به معنى آن است كه ناگهان به مسائل عاشقانه علاقمند خواهید شد.

۲- اگر خواب ببینید كسی آب بر سر شما می پاشد ، نشانة آن است كه به معشوق خود خواهید رسید.

نرم افزار مدت تماس