حرف دلــــــــــه خودمه پس گــــــــــوش کــــــــــن!!!⇩⇩↯⇩...

پرشین فال

امروز قبل ازظهر روز چهار شنبه پنجم اردیبهشت 97 - ساعت :
فال تاروت رایگان
#40888 mohamad65 mohamad65 در صفحه دلنوشته میگه :
چهار شنبه 20 اردیبهشت 96 - 8:51  
 
3
 
0
خستـ
خستـ

حرف دلــــــــــه خودمه پس گــــــــــوش کــــــــــن!!!⇩⇩↯⇩
قابل توجه خیلیا
مــــــــــن خیــــــــــلي تغییرکردم
خیــــــــــلي....
دیگہ واســــــــــہ نبودن کسی
گریــــــــــہ نمیکنــــــــــم!
دیگہ به عشق دیدن کسی بیرون نمیــــــــــرم!
دیگہ خندیدن بلدنیستم
فقط اروم میشینم یه گوشه ونــــــــــگاه میکنم!
دیگہ شوخی نمیکنم
دیگہ دنبال متن عاشقانہ نیستم
دیگہ انلاین بودن کسی روچک نمیکنم!
دیگہ نگران کسی نمیشم!
دیگه منتظر پی ام نیستم!
بــــــــــدنشدم نــــــــــہ
فقط خســــــــــتم ....
همین

  • هیچ چیزی هنوز ارسال نشده است