 انسانهای بزرگ : درباره عقاید حرف می زنند

پرشین فال

امروز قبل ازظهر روز سه شنبه سی ام مهر 98 - ساعت :
فال تاروت رایگان
#40176 Mehrii Mehrii در صفحه الهام میگه :
سه شنبه 30 آذر 95 - 23:52  
 
5
 
0
تفاوت عقاید
تفاوت عقاید

 انسانهای بزرگ : درباره عقاید حرف می زنند
 انسانهای متوسط : درباره وقایع حرف می زنند 
 انسانهای کوچک : پشت سر دیگران حرف می زنند 

 انسانهای بزرگ : درد دیگران را دارند 
 انسانهای متوسط : درد خودشان را دارند 
 انسانهای کوچک : بی دردند 

 انسانهای بزرگ : عظمت دیگران را می بینند 
 انسانهای متوسط : به دنبال عظمت خود هستند
انسانهای کوچک : عظمت خود را در تحقیر دیگران می بینند

انسانهای بزرگ : به دنبال کسب حکمت هستند 
 انسانهای متوسط : به دنبال کسب دانش هستند 
 انسانهای کوچک : به دنبال کسب پول هستند 

 انسانهای بزرگ : به دنبال طرح پرسش های بی پاسخ هستند 
انسانهای متوسط : پرسش هایی می پرسند که پاسخ دارند
انسانهای کوچک : می پندارند پاسخ همه پرسش ها را می دانند 

 انسانهای بزرگ : به دنبال خلق مسئله هستند 
 انسانهای متوسط : به دنبال حل مسئله هستند 
 انسانهای کوچک : مسئله ندارند

  • هیچ چیزی هنوز ارسال نشده است