خوشی داریم تا خوشی ...یکی مشروب میخوره هرروز خوشه.....حال خو...

پرشین فال

امروز قبل ازظهر روز دو شنبه بیست و هشتم آبان 97 - ساعت :
فال تاروت رایگان
یک شنبه 18 شهریور 97 - 13:52  
 
0
 

خوشی داریم تا خوشی ...یکی مشروب میخوره هرروز خوشه.....حال خوبی داریم تا حال خوبی ...یکی هرروزی با یکنفر لاس میزنه میشه آدم حال خوب...یکی هم تمام ورودی هاش از چشم ودهان وگوش وحتی بینی اش حساب شده وکنترل شده میکنه حالشم داغون...حالا نمیدونم به کدومش بگم بدبخت به کدومش خوشبخت...