او نمیدانست که من فقط وقتی زیبا میشوم که او کنارم باشد...

پرشین فال

امروز قبل ازظهر روز دو شنبه بیست و هشتم آبان 97 - ساعت :
فال تاروت رایگان
پنج شنبه 17 فروردین 96 - 0:07  
 
1
 
0

او نمیدانست که من فقط وقتی زیبا میشوم که او کنارم باشد...
تا او را میدیدم زیبا میشدم!
بدنم فرمی میگرفت که او دوست داشت.
صورتم برق میزد.
چشم هایم یک دفعه می درخشیدند.
دهانم شکل دلخواه او را پیدا میکرد.
هیچ کدام از این ها دست خودم نبود!
خودم هم تعجب میکردم
انگار یکدفعه تو می آمدي و آرایشم میکردی...

" شیوا ارسطویی"

  • هیچ چیزی هنوز ارسال نشده است