کاشکی مَرا با همین موهای ژولیده ،

پرشین فال

امروز قبل ازظهر روز سه شنبه یکم مرداد 98 - ساعت :
فال تاروت رایگان
#41482 اصغر اصغر در صفحه دلتنگي :
شنبه 21 اردیبهشت 98 - 10:54  
 
2
 
0

کاشکی مَرا با همین موهای ژولیده ،
لباس های چُروک ،
کفش های خاکی ،
صورت اصلاح نشُده ،
جیب های خالی و سَواد اندکم ،
زندگی روو به هوا و بیچارگی ام میخواستی ..
کاشکی انقدر که در سلیقه ی مَنی ،
در سلیقه ات بودم ..
کاشکی کمی فقط کمی دوستَم داشتی ،
میدانم از سرم زیادی
اما چه کُنم که به کم قانع نیستم ..
کاشکی با همه ناشایانی ام ،
کمی فقط کمی مَرا میخواستی ؛
دارایی ام که جُز جان نبود ،
همان را قربانی خواستنت میکردم ..
کاشکی خُدا انقدر که معشوقه ها را زیبا آفرید ،
کمی فقط کمی "رَحم" به زیبایی شان اضافه میکرد ..
کاشکی خُدا برای این همه "کاشکی" کاری میکرد ..

  • هیچ چیزی هنوز ارسال نشده است