نمیفهمی مرا...

پرشین فال

امروز قبل ازظهر روز سه شنبه یکم مرداد 98 - ساعت :
فال تاروت رایگان
#41475 اصغر اصغر در صفحه دلتنگي :
شنبه 14 اردیبهشت 98 - 15:06  
 
1
 
0

نمیفهمی مرا...
نمیتوانی بفهمی بلاتکلیفی یعنی چه..!
بگذار من بگویم بلا تکلیفی همان مرگ است،حال من مرگ را تجربه میکنم
نگذار...
نگذار اینطور بمیرم،نگذار میان بودن و نبودنت بمیرم
یا باش مراقبم بمان یا نباش و مرا بُکُش.
ولی اینطور مرا هرروز به طناب دار نیاویز.
اینطور که هستی و نیستی مانند این است که
هرروز مرا ۱۰بار،۲۰بار یا شایدم بیشتر اعدام میکنی،هرروز با کارهایت با رفتارات
خودت با دستانت (که ای من فدایشان بشوم) طناب دار را به درو گردنم می‌اندازی و خودت با پاهایت صندلیه زیر پایم را هُل میدهی،نگاهم میکنی
زجر میکشم،زجر میکشم،زجر یکشم
ناگهان بغلم میکنی
دوباره صندلی را زیر پایم میگذاری و طناب را از دور گردنم در می‌آوردی.
میبینی؟!
هرروز همین است، هرروز اینطور زجرکُشَم میکنی
بفهم،بفهم بلاتکلیفی چه دردی دارد.
بفهم درحال تجربه کردن چه دردی هستم...(:

  • هیچ چیزی هنوز ارسال نشده است