شیخ ابولحسن خرقانی گفت :

پرشین فال

امروز قبل ازظهر روز چهار شنبه سی ام آبان 97 - ساعت :
فال تاروت رایگان
#41270 اصغر اصغر در صفحه دلتنگي :
چهار شنبه 13 تیر 97 - 18:14  
 
0
 
0

شیخ ابولحسن خرقانی گفت :
جواب این سه تن مرا سخت تکان داد ...!

-مرد فاسدی از کنارم گذشت
و من گوشه لباسم را جمع کردم تا به او نخورد !
او گفت :
ای شیخ ! خدا میداند که فردا
حال ما چه خواهد شد !

-مستی دیدم که افتان و خیزان
در جاده اى گل آلود میرفت.
به او گفتم : قدم ثابت بردار تا نلغزی !
گفت : من بلغزم باکی نیست...
بهوش باش تو نلغزی شیخ !
که جماعتی از پی تو خواهند لغزید!

-زنی زیبا رو که در حال خشم بسیار
از شوهرش شکایت میکرد!
به او گفتم اول رویت را بپوشان و بعد با من
حرف بزن...!
گفت؛
من که غرق خواهش دنیا هستم،کنون چنان
از خود بیخود شده ام که از خودم خبری نیست،
تو چگونه غرق محبت خالقی
که از نگاهی بیم داری...؟!

  • هیچ چیزی هنوز ارسال نشده است