زیباتریــــــــــن...

پرشین فال

امروز قبل ازظهر روز دو شنبه یکم بهمن 97 - ساعت :
فال تاروت رایگان
شنبه 23 اردیبهشت 96 - 19:42  
 
3
 
0

زیباتریــــــــــن...
پـــازل دنیاســـــــــــــت...
وقــــــــتی...
فاصلـــــــه ی بین انگشتانــــــم...
با انگشتــــــان تــــــــــــو پر می‌شود...
بی تـــــــــــــــــــو هیچ نمیخواهم...
نه آسمان...
نه زمین...
نه باران...
نه خیس شدن...
نه تازگی...
نه طراوت...
گرمای دستانت را به من بده...
همه چیــــــز را از مــن بگیر...

  • هیچ چیزی هنوز ارسال نشده است