در این عمری که میداﻧﻲ

پرشین فال

امروز قبل ازظهر روز دو شنبه سی ام اردیبهشت 98 - ساعت :
فال تاروت رایگان
جمعه 27 اردیبهشت 98 - 17:17  
 
1
 
0

در این عمری که میداﻧﻲ
فقط چندی تو مهماﻧﻲ
به جان و دل
تو عاشق باش
رفیقان رامراقب باش
مراقب باش ﺗﻮ ،به آﻧﻲ
دل موری نرنجاﻧﻲ
که در آخر تو میمانـﻲ و
مشتی خاک که از آﻧﻲ
دلا
یاران سه قسمند گر بدانی
زبانی اند و نانی اند و جانی
به نانی نان بده از در برانش.
محبت کن به یاران زبانی.
ولیکن یار جانی را نگه دار.
به پایش جان بده تا میتوانی

مولانا

  • هیچ چیزی هنوز ارسال نشده است