..خدایا تو رو به فاطمه زهرا تو رو به علی بن ابیطالب کمکم کن ...

پرشین فال

امروز قبل ازظهر روز شنبه بیست و هشتم مهر 97 - ساعت :
فال تاروت رایگان
جمعه 09 تیر 96 - 1:34  
 
8
 

..خدایا تو رو به فاطمه زهرا تو رو به علی بن ابیطالب کمکم کن بهم توان بده لطفا اگه این بار لغزش کنم میمیرم از شرم.دست به دامن تو وکشتی نجاتت قرآن واهل بیت شدم خودمم میخوام پس کمکم کن من خالصانه وعاجزانه بهت رو انداختم والتماست رو میکنم اما مخلوق داری که بهت رو نمیندازه اما هواشو داری پس چرا من رو میندازم هوامو نداری همش لغزش...من بارها بهت گفتم اعتراف میکنم در این زمینه سست وضعیفم وتو تمام زمینه ها ارداه قویی دارم پس اینجا کمکم کن لطفا...بنده گناهکارت علی