برایِ حالِ خوب هم دعا کنیم...

پرشین فال

امروز بعدازظهر روز پنج شنبه ششم تیر 98 - ساعت :
فال تاروت رایگان
پنج شنبه 25 خرداد 96 - 21:17  
 
10
 

برایِ حالِ خوب هم دعا کنیم...
حالِ خوب یک سری ها در گرو بردنِ اسمشان به وقت الغوث گفتن ماست...
برای آرزوهایِ نرسیده یِ هم دعا کنیم
لمس کردنی میشود بعید ترین آرزویشان اگر موقع چشم بستن و از ته دل صدا زدن اسمِ بلند مرتبه اش اسمش را زیر لب زمزمه کنیم...
برایِ قرارِ دلهایِ بی قرار هم دعا کنیم
آرامش میشود سهم دلهایشان اگر دانه تسبیح چرخاندنی آرامش طلب کنیم برای تشویش هایشان...
برایِ بدی هایِ تمام نشده یِ هم دعا کنیم
موقع باز شدن لبهایمان به خواندنِ حروفِ العفو؛ بخشیدگیشان حتمیست...
در حقِ هم دعا کنیم؛
دعا از زبانِ دیگری که باشد
دستِ رد به سینه اش نمیخورد...