نم نم بارون

پرشین فال

امروز قبل ازظهر روز چهار شنبه بیست و چهارم مهر 98 - ساعت :
فال تاروت رایگان
درباره صفحه :
 
14
| مدیر : nam nam baron
عاشقانه،عارفانه،خالصانه ،صادقانه،بی بهانه،
رنگ چشمات،حرف دل ....
شنبه 03 بهمن 94 - 17:48  
 
6
 
0

جایی که بودن و نبودنت فرقی نداره ....نبودن را انتخاب کن...
این طوری به بودنت احترام گذاشتی...!

شنبه 03 بهمن 94 - 17:45  
 
4
 
0

از شبهای تنهاییم که برایت بگویم...
بی گمان اشک خواهی ریخت به این همه غریبی.
به تمام شب هایی که غریبانه سحر شد با اشک گذشت براستی من سزاوار اینهمه تنهایی بودم....
طاها

چهار شنبه 31 تیر 94 - 11:49  
 
15
 
0
اﺯﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﺍﯼ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ : ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯼ ؟
ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﺧﻨﺪﯾﺪ ﻭ ﮔﻔﺖ : " ﻋﺸﻘﻢ " ﺭﺍ ...
ﮔﻔﺘﻨﺪ : "ﻋﺸﻘﺖ " ﮐﯿﺴﺖ ؟؟ ﮔﻔﺖ : " ﻋﺸﻘﯽ" ﻧﺪﺍﺭﻡ !!
ﺧﻨﺪﯾﺪﻧﺪ ﻭ ﮔﻔﺘﻨﺪ : ﺑﺮﺍﯼ "ﻋﺸﻘﺖ " ﺣﺎﺿﺮﯼ ﭼﻪ ﮐﺎﺭﻫﺎ ﮐﻨﯽ .... ؟
ﮔﻔﺖ : ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺎﻗﻼﻥ ﻧﻤﯿﺸﻮﻡ، ﻧﺎﻣﺮﺩﯼ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ ... ، ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ ...
ﺩﻭﺭ ﻧﻤﯿﺰﻧﻢ .... ﻭﻋﺪﻩ ﺳﺮ ﺧﺮﻣﻦ ﻧﻤﯿﺪﻫﻢ ...ﺩﺭﻭﻍ ﻧﻤﯿﮕﻮﯾﻢ …
ﻭ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺩﺍﺷﺖ، ﺗﻨﻬﺎﯾﺶ ﻧﻤﯿﮕﺬﺍﺭﻡ، ﻣﯿﭙﺮﺳﺘﻤﺶ ...
ﺑﯽ ﻭﻓﺎﯾﯽ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ، ﺑﺎ ﺍﻭ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺑﻮﺩ ..
ﺑﺮﺍﯾﺶ ﻓﺪﺍﮐﺎﺭﯼ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﮐﺮﺩ .. ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻭ ﻧﮕﺮﺍﻧﺶ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ ... ﻏﻤﺨﻮﺍﺭﺵ
ﻣﯿﺸﻮﻡ ...
ﮔﻔﺘﻨﺪ : ﻭﻟﯽ ﺍﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎﯾﺖ ﮔﺬﺍﺷﺖ ...، ﺍﮔﺮ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﻧﺪﺍﺷﺖ ..، ﺍﮔﺮ
ﻧﺎﻣﺮﺩﯼ ﮐﺮﺩ ، ﺍﮔﺮ ﺑﯽ ﻭﻓﺎ ﺑﻮﺩ ..ﺍﮔﺮ ﺗﺮﮐﺖ ﮐﺮﺩ ﭼﻪ ... ؟
ﺍﺷﮏ ﺑﺮ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺣﻠﻘﻪ ﺯﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ : ﺍﮔﺮ ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﺒﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﻦ
" ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ" ﻧﻤﯿﺸﺪﻡ
چهار شنبه 31 تیر 94 - 11:40  
 
13
 
6
ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﯾﻪ ﮐﻔﺶ ﻗﺸﻨﮓ ﺩﯾﺪﻡ ﮐﻪ ﺍﺯﺵ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﻢ
ﺍﻭﻣﺪ، ﺑﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺍﻡ
ﺗﻨﮓ ﺑﻮﺩ ﻭ ﭘﺎﻣﻮ ﻣﯽ ﺯﺩ ﺧﺮﯾﺪﻣﺶ !!
ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ : ﻧﮕﺮﺍﻥ ﻧﺒﺎﺵ، ﺟﺎ ﺑﺎﺯ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ !...
ﻣﺪﺗﻬﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺍﻣﺎ ﺍﻭﻥ ﮐﻔﺶ ﺟﺎ ﺑﺎﺯ ﻧﮑﺮﺩ .
ﺑﺎ ﺧﻮﺩﻡ ﻣﯿﮕﻔﺘﻢ ﺗﻮ ﻣﺴﯿﺮﺍﯼ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻣﯽ ﭘﻮﺷﻤﺶ ﺍﻣﺎ
ﺑﺎﺯﻡ ﺍﺫﯾﺘﻢ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ
ﻭ ﭘﺎﻫﺎﻣﻮ ﺯﺧﻢ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ
ﻭﻟﯽ ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﺩﻭﺳﺶ ﺩﺍﺷﺘﻢ ...
ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﯾﻪ ﺭﻭﺯ،
ﺍﻭﻥ ﮐﻔﺶ ﺭﻭ ﮐﻨﺎﺭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻢ !
ﺍﻣﯿﺪ ﻣﻦ ﻭﺍﺳﻪ ﺟﺎ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﻭﻥ ﮐﻔﺶ ﺑﯽ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﻮﺩ .
ﺍﻭﻥ ﮐﻔﺶ ﺳﺎﯾﺰ ﭘﺎﯼ ﻣﻦ ﻧﺒﻮﺩ
ﺩﺭﺳﺘﻪ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﻤﺶ، ﻭﻟﯽ ﺑﻪ ﺩﺭﺩ ﻣﻦ ﻧﻤﯽ
ﺧﻮﺭﺩ !
ﺧﻼﺻﻪ ﺍﺯ ﺍﻭﻥ ﮐﻔﺶ ﻫﯿﭽﯽ ﻭﺍﺳﻢ ﻧﻤﻮﻧﺪ ﺟﺰ
ﺯﺧﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺭﻭﯼ ﭘﺎﻫﺎﻡ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ ...
ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﻫﻢ ﺩﺭﺳﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮﺭﻧﺪ !
ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻨﺎﺭ ﮔﺬﺍﺷﺘﺸﻮﻥ ﭼﻮﻥ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺰ ﻗﻠﺒﺖ ﻧﻤﯿﺨﻮﺭﻧﺪ....
چهار شنبه 31 تیر 94 - 11:00  
 
13
 
0
مخاطب خاص
مخاطب خاص
صرفا جهت خنده.......
خخخخخخخخ.....
چهار شنبه 31 تیر 94 - 10:56  
 
13
 
0
روزگار
روزگار
ای روزگار....
یک شنبه 28 تیر 94 - 18:57  
 
12
 
0
باران
باران
چشمهای من از دوریت کنون مثل آسمان بارانیست ، ابرها میبارند و آرام میشوند اما چشمهایم می بارند و بیقرار تر میشوند . . .
کاش تا ابرها آرام نشده اند بیایی . . .
یک شنبه 28 تیر 94 - 18:13  
 
14
 
0
عاشقانه
عاشقانه
من اگر عاشقانه مینویسم نه عاشقم نه شکست خورده

فقط مینویسم تا عشق یاد قلبم بماند

در این ژرفای دل کندن هاوعادت ها و هوس ها فقط تمرین آدم بودن میکنم،

همین..!
یک شنبه 28 تیر 94 - 18:00  
 
13
 
0
اسمش را ميگذاريم : دوست مجازی اما آنسو يك آدم حقيقي نشسته است . . .
خصوصياتش را كه نميتواند مخفي كند . . .
وقتي دلتنگي هايش را مينويسد وقت ميگذارد برايم . . .
وقت ميگذارم برايش . . . نگرانش ميشوم . . . دلتنگش ميشوم . . .
وقتي در صحبت هايم ،‌ به عنوان دوست ياد ميشود . . .
مطمئن ميشوم كه حقيقي ست ، هر چند كنار هم نباشيم . . .
من برايش سلامتي و شادي آرزو دارم هر كجا كه باشد . . .
♥♥ همه شما دوستانم در دنياي مجازي رو دوست دارم ♥♥
یک شنبه 28 تیر 94 - 17:24  
 
14
 
0
زن...
زن...
........
پنج شنبه 25 تیر 94 - 19:10  
 
15
 
0
گل...
گل...
تقدیم به دوستانی که لایک کردن ....
سپاس فراوان.
پنج شنبه 25 تیر 94 - 16:37  
 
16
 
0
عروسکی عروسکی.....
عروسکی عروسکی.....
یک میلیون بار به دختر بگو خوشگلی باور نمیکنه
ولی یه بار بگو زشتی هرگز یادش نمیره.......هرگز
پنج شنبه 25 تیر 94 - 16:31  
 
14
 
0
هوشنگ ابتهاج
هوشنگ ابتهاج
چون باد میروی و به خاکم فکنده ای
آری برو که خانه ز بنیاد کنده ای.
پنج شنبه 25 تیر 94 - 16:26  
 
16
 
0
ماه رویت شد..
ماه رویت شد..
پیشاپیش عیدتون مبارک ،طاعات مقبوله درگاه حق...
چهار شنبه 24 تیر 94 - 16:38  
 
13
 
0
روز موعود
روز موعود
ﻣﻨﻮ ڪِـہ ﻣﯿﺬﺍﺭﯾﻦ ﺗﻮ ﻗَﺒــــْــﺮ ،

بﺰﻧﯿﻦْ ﺭﻭ ﺷﻮﻧَﻢ ﻭ ﺑﮕﯿﻦْ:

ﻫـِـــے ﺭَﻓﯿﻖْ،

ﺳَﺨﺖ ﮔُﺬَﺷْﺖ،

،،،ﻭَﻟــی

ﺩﯾﺪے ﮔُﺬشْت...
چهار شنبه 24 تیر 94 - 16:32  
 
14
 
0
با هم پیر شویم....
با هم پیر شویم....
من میخواهم با من پیر شوی

نه سیر،


و من میخواهم در کنار تـــــــــــو پیر شوم،

چون با تو پیر شدن هم زیــبـاســــــــت ...

اگر دستانم بلرزد،


چشمانم کم سو شود،


و صورتم پر ازچین و چروک


چون تو را در کنارم دارم،

دلم جوان ست و پر از شور عـــــشــــــق ...

من با تو قــــــــلــبـم هرگز
پیر نمیشود ...
من ﺑﺎ ﺗﻮ


ﺟﻮﺍﻥ ﻣﯿﻤﺎﻧﻢ


ﺣﺘﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻫﺎﯾﻢ ﺩﺭ ﺳﻔﯿﺪﯼ ﺩﺳﺘﺎﻧﺖ ﮔﻢ ﺷﻮﺩ ...
چهار شنبه 24 تیر 94 - 16:25  
 
13
 
0
زخم....
زخم....
زخم هایم که خوب بشه
خیلیا رو زخمی میکنم..
چهار شنبه 24 تیر 94 - 16:22  
 
12
 
7
دل...
دل...
لعنتــــــــــــــــــــــــــــــــی...

دلتنگتـــــــــــــــــــــــــــــم...

همیـــــــــــــــــــــــــــــــــــن...

و

این نیازی به هیچ زبان شاعرانه ای ندارد...
چهار شنبه 24 تیر 94 - 15:20  
 
10
 
0
دلتنگ
دلتنگ
دلتنگ که میشوی
گوش ها ، منتظر شنیدن صدا هستند
و چشم ها ، بیقرار دیدن لبخند
و تو ، مشوش در پی یافتن خلوتگاهی
حتی شده بر روی جدول های کنار خیابان
و حالا خروش سوالهای بی مصرف و
خفقان تو
انگار با خود زمزمه می کنی
چرا دلتنگی دست از سرم بر نمی دارددددددد
چهار شنبه 24 تیر 94 - 14:55  
 
13
 
0
برای عشق
برای عشق
براي عشق تمنا كن ولي خار نشو

براي عشق قبول كن

ولي غرورتت را از دست نده

براي عشق گريه كن

ولي به كسي نگو

براي عشق مثل شمع بسوز

ولي نگذار پروانه ببينه

براي عشق پيمان ببند

ولي پيمان نشكن

براي عشق جون خودتو بده

ولي جون كسي رو نگير

براي عشق وصال كن

ولي فرار نكن

براي عشق زندگي كن

ولي عاشقونه زندگي كن

براي عشق بمير

ولي كسي رو نكش

براي عشق خودت باش

ولــي خـــوب باش
چهار شنبه 24 تیر 94 - 14:35  
 
12
 
0
روزه ام با ربنّای
دیده ات وا می شود،
ای عجب از آن همه
ذکری که در چشمان توست
چهار شنبه 24 تیر 94 - 14:24  
 
11
 
0
همین که هستی
همین که
لابلای کلماتم نَفَس میکشی ،
راه میروی ،
در آغوشم میگیری ،
همین که پناه ِ واژه هایم شده ای ،
همین که سایه ات هست ،
همین که کلماتم
از بی " تو " یی یتیم نشده اند ،
کافی ست برای یک عمر آرامش ؛
باش حتی همین قدر دور
حتی همین قدر دست نیافتنی..
چهار شنبه 24 تیر 94 - 13:56  
 
10
 
0
باوفا
باوفا
خدایا دلم را دریاب.....
چهار شنبه 24 تیر 94 - 13:01  
 
10
 
0
غروب وجاده
غروب وجاده
امان از دوری و فاصله ها ،اما بدتر ازاون نزدیک باشید و دلاتون اندازه یک دنیا دور........
چهار شنبه 24 تیر 94 - 12:56  
 
10
 
0
دل دریایی
دل دریایی
وای از اون روزی که بخوام بی تو لحظه های زیبایم را سر کنم....
چهار شنبه 24 تیر 94 - 12:50  
 
10
 
0
یادم رفت که عاشقت هستم..
یادم رفت که عاشقت هستم..
منو همین شکلی که هستم همین امروزی که تمنای بودنت و دارم بخواه......
یک شنبه 21 تیر 94 - 17:21  
 
11
 
1
اشک
اشک
اشک شمع...
یک شنبه 21 تیر 94 - 17:10  
 
13
 
1
خیلی دلم تنگه.....
خیلی دلم تنگه.....
خیلی دلم تنگه برات
دارو ندارمو بگیر
ماله خودت ،ماله چشات.