فال 1389 طالع بینی 1389 و پیشگویی 1389

پرشین فال

امروز قبل ازظهر روز دو شنبه بیست و نهم مهر 98 - ساعت :
فال تاروت رایگان
نرم افزار مدت تماس


طالع بینی باستان

گوشواره ماه تولد گوشواره ماه تولد شما
 یك هدیه منحصر به فرد و فوق العاده | گوشواره ماه تولد دختران ایرونی | عمیق ترین تاثیرات روحی و روانی به همراه افزودن به قدرت جذابیت شما -
اینجا کلیک فرمایید
فال تاروت اندروید
دست بند ماه تولد دست بند ماه تولد شما
حتی دستبند شما با شخصیتتان سازگار خواهد بود
- جذابیت خود را چند برابر كنید
منطبق با سلیقه شما -
اینجا کلیک فرمایید
نرم افزار محاسبه سن

فال،طالع بینی و پیشگویی 1389
فال متولدین 1389 طالع بینی متولد 1389

1
فروردین
1389
1
اردیبهشت
1389
1
خرداد
1389
1
تیر
1389
1
مرداد
1389
1
شهریور
1389
1
مهر
1389
1
آبان
1389
1
آذر
1389
1
دی
1389
1
بهمن
1389
1
اسفند
1389
2
فروردین
1389
2
اردیبهشت
1389
2
خرداد
1389
2
تیر
1389
2
مرداد
1389
2
شهریور
1389
2
مهر
1389
2
آبان
1389
2
آذر
1389
2
دی
1389
2
بهمن
1389
2
اسفند
1389
3
فروردین
1389
3
اردیبهشت
1389
3
خرداد
1389
3
تیر
1389
3
مرداد
1389
3
شهریور
1389
3
مهر
1389
3
آبان
1389
3
آذر
1389
3
دی
1389
3
بهمن
1389
3
اسفند
1389
4
فروردین
1389
4
اردیبهشت
1389
4
خرداد
1389
4
تیر
1389
4
مرداد
1389
4
شهریور
1389
4
مهر
1389
4
آبان
1389
4
آذر
1389
4
دی
1389
4
بهمن
1389
4
اسفند
1389
5
فروردین
1389
5
اردیبهشت
1389
5
خرداد
1389
5
تیر
1389
5
مرداد
1389
5
شهریور
1389
5
مهر
1389
5
آبان
1389
5
آذر
1389
5
دی
1389
5
بهمن
1389
5
اسفند
1389
6
فروردین
1389
6
اردیبهشت
1389
6
خرداد
1389
6
تیر
1389
6
مرداد
1389
6
شهریور
1389
6
مهر
1389
6
آبان
1389
6
آذر
1389
6
دی
1389
6
بهمن
1389
6
اسفند
1389
7
فروردین
1389
7
اردیبهشت
1389
7
خرداد
1389
7
تیر
1389
7
مرداد
1389
7
شهریور
1389
7
مهر
1389
7
آبان
1389
7
آذر
1389
7
دی
1389
7
بهمن
1389
7
اسفند
1389
8
فروردین
1389
8
اردیبهشت
1389
8
خرداد
1389
8
تیر
1389
8
مرداد
1389
8
شهریور
1389
8
مهر
1389
8
آبان
1389
8
آذر
1389
8
دی
1389
8
بهمن
1389
8
اسفند
1389
9
فروردین
1389
9
اردیبهشت
1389
9
خرداد
1389
9
تیر
1389
9
مرداد
1389
9
شهریور
1389
9
مهر
1389
9
آبان
1389
9
آذر
1389
9
دی
1389
9
بهمن
1389
9
اسفند
1389
10
فروردین
1389
10
اردیبهشت
1389
10
خرداد
1389
10
تیر
1389
10
مرداد
1389
10
شهریور
1389
10
مهر
1389
10
آبان
1389
10
آذر
1389
10
دی
1389
10
بهمن
1389
10
اسفند
1389
11
فروردین
1389
11
اردیبهشت
1389
11
خرداد
1389
11
تیر
1389
11
مرداد
1389
11
شهریور
1389
11
مهر
1389
11
آبان
1389
11
آذر
1389
11
دی
1389
11
بهمن
1389
11
اسفند
1389
12
فروردین
1389
12
اردیبهشت
1389
12
خرداد
1389
12
تیر
1389
12
مرداد
1389
12
شهریور
1389
12
مهر
1389
12
آبان
1389
12
آذر
1389
12
دی
1389
12
بهمن
1389
12
اسفند
1389
13
فروردین
1389
13
اردیبهشت
1389
13
خرداد
1389
13
تیر
1389
13
مرداد
1389
13
شهریور
1389
13
مهر
1389
13
آبان
1389
13
آذر
1389
13
دی
1389
13
بهمن
1389
13
اسفند
1389
14
فروردین
1389
14
اردیبهشت
1389
14
خرداد
1389
14
تیر
1389
14
مرداد
1389
14
شهریور
1389
14
مهر
1389
14
آبان
1389
14
آذر
1389
14
دی
1389
14
بهمن
1389
14
اسفند
1389
15
فروردین
1389
15
اردیبهشت
1389
15
خرداد
1389
15
تیر
1389
15
مرداد
1389
15
شهریور
1389
15
مهر
1389
15
آبان
1389
15
آذر
1389
15
دی
1389
15
بهمن
1389
15
اسفند
1389
16
فروردین
1389
16
اردیبهشت
1389
16
خرداد
1389
16
تیر
1389
16
مرداد
1389
16
شهریور
1389
16
مهر
1389
16
آبان
1389
16
آذر
1389
16
دی
1389
16
بهمن
1389
16
اسفند
1389
17
فروردین
1389
17
اردیبهشت
1389
17
خرداد
1389
17
تیر
1389
17
مرداد
1389
17
شهریور
1389
17
مهر
1389
17
آبان
1389
17
آذر
1389
17
دی
1389
17
بهمن
1389
17
اسفند
1389
18
فروردین
1389
18
اردیبهشت
1389
18
خرداد
1389
18
تیر
1389
18
مرداد
1389
18
شهریور
1389
18
مهر
1389
18
آبان
1389
18
آذر
1389
18
دی
1389
18
بهمن
1389
18
اسفند
1389
19
فروردین
1389
19
اردیبهشت
1389
19
خرداد
1389
19
تیر
1389
19
مرداد
1389
19
شهریور
1389
19
مهر
1389
19
آبان
1389
19
آذر
1389
19
دی
1389
19
بهمن
1389
19
اسفند
1389
20
فروردین
1389
20
اردیبهشت
1389
20
خرداد
1389
20
تیر
1389
20
مرداد
1389
20
شهریور
1389
20
مهر
1389
20
آبان
1389
20
آذر
1389
20
دی
1389
20
بهمن
1389
20
اسفند
1389
21
فروردین
1389
21
اردیبهشت
1389
21
خرداد
1389
21
تیر
1389
21
مرداد
1389
21
شهریور
1389
21
مهر
1389
21
آبان
1389
21
آذر
1389
21
دی
1389
21
بهمن
1389
21
اسفند
1389
22
فروردین
1389
22
اردیبهشت
1389
22
خرداد
1389
22
تیر
1389
22
مرداد
1389
22
شهریور
1389
22
مهر
1389
22
آبان
1389
22
آذر
1389
22
دی
1389
22
بهمن
1389
22
اسفند
1389
23
فروردین
1389
23
اردیبهشت
1389
23
خرداد
1389
23
تیر
1389
23
مرداد
1389
23
شهریور
1389
23
مهر
1389
23
آبان
1389
23
آذر
1389
23
دی
1389
23
بهمن
1389
23
اسفند
1389
24
فروردین
1389
24
اردیبهشت
1389
24
خرداد
1389
24
تیر
1389
24
مرداد
1389
24
شهریور
1389
24
مهر
1389
24
آبان
1389
24
آذر
1389
24
دی
1389
24
بهمن
1389
24
اسفند
1389
25
فروردین
1389
25
اردیبهشت
1389
25
خرداد
1389
25
تیر
1389
25
مرداد
1389
25
شهریور
1389
25
مهر
1389
25
آبان
1389
25
آذر
1389
25
دی
1389
25
بهمن
1389
25
اسفند
1389
26
فروردین
1389
26
اردیبهشت
1389
26
خرداد
1389
26
تیر
1389
26
مرداد
1389
26
شهریور
1389
26
مهر
1389
26
آبان
1389
26
آذر
1389
26
دی
1389
26
بهمن
1389
26
اسفند
1389
27
فروردین
1389
27
اردیبهشت
1389
27
خرداد
1389
27
تیر
1389
27
مرداد
1389
27
شهریور
1389
27
مهر
1389
27
آبان
1389
27
آذر
1389
27
دی
1389
27
بهمن
1389
27
اسفند
1389
28
فروردین
1389
28
اردیبهشت
1389
28
خرداد
1389
28
تیر
1389
28
مرداد
1389
28
شهریور
1389
28
مهر
1389
28
آبان
1389
28
آذر
1389
28
دی
1389
28
بهمن
1389
28
اسفند
1389
29
فروردین
1389
29
اردیبهشت
1389
29
خرداد
1389
29
تیر
1389
29
مرداد
1389
29
شهریور
1389
29
مهر
1389
29
آبان
1389
29
آذر
1389
29
دی
1389
29
بهمن
1389
29
اسفند
1389
30
فروردین
1389
30
اردیبهشت
1389
30
خرداد
1389
30
تیر
1389
30
مرداد
1389
30
شهریور
1389
30
مهر
1389
30
آبان
1389
30
آذر
1389
30
دی
1389
30
بهمن
1389
31
فروردین
1389
31
اردیبهشت
1389
31
خرداد
1389
31
تیر
1389
31
مرداد
1389
31
شهریور
1389