فال 1386 طالع بینی 1386 و پیشگویی 1386

پرشین فال

امروز قبل ازظهر روز شنبه چهارم خرداد 98 - ساعت :
فال تاروت رایگان
فال تاروت اندروید


طالع بینی باستان

گوشواره ماه تولد گوشواره ماه تولد شما
 یك هدیه منحصر به فرد و فوق العاده | گوشواره ماه تولد دختران ایرونی | عمیق ترین تاثیرات روحی و روانی به همراه افزودن به قدرت جذابیت شما -
اینجا کلیک فرمایید
فال تاروت اندروید
دست بند ماه تولد دست بند ماه تولد شما
حتی دستبند شما با شخصیتتان سازگار خواهد بود
- جذابیت خود را چند برابر كنید
منطبق با سلیقه شما -
اینجا کلیک فرمایید
فال تاروت اندروید

فال،طالع بینی و پیشگویی 1386
فال متولدین 1386 طالع بینی متولد 1386

1
فروردین
1386
1
اردیبهشت
1386
1
خرداد
1386
1
تیر
1386
1
مرداد
1386
1
شهریور
1386
1
مهر
1386
1
آبان
1386
1
آذر
1386
1
دی
1386
1
بهمن
1386
1
اسفند
1386
2
فروردین
1386
2
اردیبهشت
1386
2
خرداد
1386
2
تیر
1386
2
مرداد
1386
2
شهریور
1386
2
مهر
1386
2
آبان
1386
2
آذر
1386
2
دی
1386
2
بهمن
1386
2
اسفند
1386
3
فروردین
1386
3
اردیبهشت
1386
3
خرداد
1386
3
تیر
1386
3
مرداد
1386
3
شهریور
1386
3
مهر
1386
3
آبان
1386
3
آذر
1386
3
دی
1386
3
بهمن
1386
3
اسفند
1386
4
فروردین
1386
4
اردیبهشت
1386
4
خرداد
1386
4
تیر
1386
4
مرداد
1386
4
شهریور
1386
4
مهر
1386
4
آبان
1386
4
آذر
1386
4
دی
1386
4
بهمن
1386
4
اسفند
1386
5
فروردین
1386
5
اردیبهشت
1386
5
خرداد
1386
5
تیر
1386
5
مرداد
1386
5
شهریور
1386
5
مهر
1386
5
آبان
1386
5
آذر
1386
5
دی
1386
5
بهمن
1386
5
اسفند
1386
6
فروردین
1386
6
اردیبهشت
1386
6
خرداد
1386
6
تیر
1386
6
مرداد
1386
6
شهریور
1386
6
مهر
1386
6
آبان
1386
6
آذر
1386
6
دی
1386
6
بهمن
1386
6
اسفند
1386
7
فروردین
1386
7
اردیبهشت
1386
7
خرداد
1386
7
تیر
1386
7
مرداد
1386
7
شهریور
1386
7
مهر
1386
7
آبان
1386
7
آذر
1386
7
دی
1386
7
بهمن
1386
7
اسفند
1386
8
فروردین
1386
8
اردیبهشت
1386
8
خرداد
1386
8
تیر
1386
8
مرداد
1386
8
شهریور
1386
8
مهر
1386
8
آبان
1386
8
آذر
1386
8
دی
1386
8
بهمن
1386
8
اسفند
1386
9
فروردین
1386
9
اردیبهشت
1386
9
خرداد
1386
9
تیر
1386
9
مرداد
1386
9
شهریور
1386
9
مهر
1386
9
آبان
1386
9
آذر
1386
9
دی
1386
9
بهمن
1386
9
اسفند
1386
10
فروردین
1386
10
اردیبهشت
1386
10
خرداد
1386
10
تیر
1386
10
مرداد
1386
10
شهریور
1386
10
مهر
1386
10
آبان
1386
10
آذر
1386
10
دی
1386
10
بهمن
1386
10
اسفند
1386
11
فروردین
1386
11
اردیبهشت
1386
11
خرداد
1386
11
تیر
1386
11
مرداد
1386
11
شهریور
1386
11
مهر
1386
11
آبان
1386
11
آذر
1386
11
دی
1386
11
بهمن
1386
11
اسفند
1386
12
فروردین
1386
12
اردیبهشت
1386
12
خرداد
1386
12
تیر
1386
12
مرداد
1386
12
شهریور
1386
12
مهر
1386
12
آبان
1386
12
آذر
1386
12
دی
1386
12
بهمن
1386
12
اسفند
1386
13
فروردین
1386
13
اردیبهشت
1386
13
خرداد
1386
13
تیر
1386
13
مرداد
1386
13
شهریور
1386
13
مهر
1386
13
آبان
1386
13
آذر
1386
13
دی
1386
13
بهمن
1386
13
اسفند
1386
14
فروردین
1386
14
اردیبهشت
1386
14
خرداد
1386
14
تیر
1386
14
مرداد
1386
14
شهریور
1386
14
مهر
1386
14
آبان
1386
14
آذر
1386
14
دی
1386
14
بهمن
1386
14
اسفند
1386
15
فروردین
1386
15
اردیبهشت
1386
15
خرداد
1386
15
تیر
1386
15
مرداد
1386
15
شهریور
1386
15
مهر
1386
15
آبان
1386
15
آذر
1386
15
دی
1386
15
بهمن
1386
15
اسفند
1386
16
فروردین
1386
16
اردیبهشت
1386
16
خرداد
1386
16
تیر
1386
16
مرداد
1386
16
شهریور
1386
16
مهر
1386
16
آبان
1386
16
آذر
1386
16
دی
1386
16
بهمن
1386
16
اسفند
1386
17
فروردین
1386
17
اردیبهشت
1386
17
خرداد
1386
17
تیر
1386
17
مرداد
1386
17
شهریور
1386
17
مهر
1386
17
آبان
1386
17
آذر
1386
17
دی
1386
17
بهمن
1386
17
اسفند
1386
18
فروردین
1386
18
اردیبهشت
1386
18
خرداد
1386
18
تیر
1386
18
مرداد
1386
18
شهریور
1386
18
مهر
1386
18
آبان
1386
18
آذر
1386
18
دی
1386
18
بهمن
1386
18
اسفند
1386
19
فروردین
1386
19
اردیبهشت
1386
19
خرداد
1386
19
تیر
1386
19
مرداد
1386
19
شهریور
1386
19
مهر
1386
19
آبان
1386
19
آذر
1386
19
دی
1386
19
بهمن
1386
19
اسفند
1386
20
فروردین
1386
20
اردیبهشت
1386
20
خرداد
1386
20
تیر
1386
20
مرداد
1386
20
شهریور
1386
20
مهر
1386
20
آبان
1386
20
آذر
1386
20
دی
1386
20
بهمن
1386
20
اسفند
1386
21
فروردین
1386
21
اردیبهشت
1386
21
خرداد
1386
21
تیر
1386
21
مرداد
1386
21
شهریور
1386
21
مهر
1386
21
آبان
1386
21
آذر
1386
21
دی
1386
21
بهمن
1386
21
اسفند
1386
22
فروردین
1386
22
اردیبهشت
1386
22
خرداد
1386
22
تیر
1386
22
مرداد
1386
22
شهریور
1386
22
مهر
1386
22
آبان
1386
22
آذر
1386
22
دی
1386
22
بهمن
1386
22
اسفند
1386
23
فروردین
1386
23
اردیبهشت
1386
23
خرداد
1386
23
تیر
1386
23
مرداد
1386
23
شهریور
1386
23
مهر
1386
23
آبان
1386
23
آذر
1386
23
دی
1386
23
بهمن
1386
23
اسفند
1386
24
فروردین
1386
24
اردیبهشت
1386
24
خرداد
1386
24
تیر
1386
24
مرداد
1386
24
شهریور
1386
24
مهر
1386
24
آبان
1386
24
آذر
1386
24
دی
1386
24
بهمن
1386
24
اسفند
1386
25
فروردین
1386
25
اردیبهشت
1386
25
خرداد
1386
25
تیر
1386
25
مرداد
1386
25
شهریور
1386
25
مهر
1386
25
آبان
1386
25
آذر
1386
25
دی
1386
25
بهمن
1386
25
اسفند
1386
26
فروردین
1386
26
اردیبهشت
1386
26
خرداد
1386
26
تیر
1386
26
مرداد
1386
26
شهریور
1386
26
مهر
1386
26
آبان
1386
26
آذر
1386
26
دی
1386
26
بهمن
1386
26
اسفند
1386
27
فروردین
1386
27
اردیبهشت
1386
27
خرداد
1386
27
تیر
1386
27
مرداد
1386
27
شهریور
1386
27
مهر
1386
27
آبان
1386
27
آذر
1386
27
دی
1386
27
بهمن
1386
27
اسفند
1386
28
فروردین
1386
28
اردیبهشت
1386
28
خرداد
1386
28
تیر
1386
28
مرداد
1386
28
شهریور
1386
28
مهر
1386
28
آبان
1386
28
آذر
1386
28
دی
1386
28
بهمن
1386
28
اسفند
1386
29
فروردین
1386
29
اردیبهشت
1386
29
خرداد
1386
29
تیر
1386
29
مرداد
1386
29
شهریور
1386
29
مهر
1386
29
آبان
1386
29
آذر
1386
29
دی
1386
29
بهمن
1386
29
اسفند
1386
30
فروردین
1386
30
اردیبهشت
1386
30
خرداد
1386
30
تیر
1386
30
مرداد
1386
30
شهریور
1386
30
مهر
1386
30
آبان
1386
30
آذر
1386
30
دی
1386
30
بهمن
1386
31
فروردین
1386
31
اردیبهشت
1386
31
خرداد
1386
31
تیر
1386
31
مرداد
1386
31
شهریور
1386