فال 1368 طالع بینی 1368 و پیشگویی 1368

پرشین فال

امروز قبل ازظهر روز دو شنبه بیست و نهم مهر 98 - ساعت :
فال تاروت رایگان
فال تاروت اندروید


طالع بینی باستان

گوشواره ماه تولد گوشواره ماه تولد شما
 یك هدیه منحصر به فرد و فوق العاده | گوشواره ماه تولد دختران ایرونی | عمیق ترین تاثیرات روحی و روانی به همراه افزودن به قدرت جذابیت شما -
اینجا کلیک فرمایید
طالع بینی باستان
دست بند ماه تولد دست بند ماه تولد شما
حتی دستبند شما با شخصیتتان سازگار خواهد بود
- جذابیت خود را چند برابر كنید
منطبق با سلیقه شما -
اینجا کلیک فرمایید
نرم افزار مدت تماس

فال،طالع بینی و پیشگویی 1368
فال متولدین 1368 طالع بینی متولد 1368

1
فروردین
1368
1
اردیبهشت
1368
1
خرداد
1368
1
تیر
1368
1
مرداد
1368
1
شهریور
1368
1
مهر
1368
1
آبان
1368
1
آذر
1368
1
دی
1368
1
بهمن
1368
1
اسفند
1368
2
فروردین
1368
2
اردیبهشت
1368
2
خرداد
1368
2
تیر
1368
2
مرداد
1368
2
شهریور
1368
2
مهر
1368
2
آبان
1368
2
آذر
1368
2
دی
1368
2
بهمن
1368
2
اسفند
1368
3
فروردین
1368
3
اردیبهشت
1368
3
خرداد
1368
3
تیر
1368
3
مرداد
1368
3
شهریور
1368
3
مهر
1368
3
آبان
1368
3
آذر
1368
3
دی
1368
3
بهمن
1368
3
اسفند
1368
4
فروردین
1368
4
اردیبهشت
1368
4
خرداد
1368
4
تیر
1368
4
مرداد
1368
4
شهریور
1368
4
مهر
1368
4
آبان
1368
4
آذر
1368
4
دی
1368
4
بهمن
1368
4
اسفند
1368
5
فروردین
1368
5
اردیبهشت
1368
5
خرداد
1368
5
تیر
1368
5
مرداد
1368
5
شهریور
1368
5
مهر
1368
5
آبان
1368
5
آذر
1368
5
دی
1368
5
بهمن
1368
5
اسفند
1368
6
فروردین
1368
6
اردیبهشت
1368
6
خرداد
1368
6
تیر
1368
6
مرداد
1368
6
شهریور
1368
6
مهر
1368
6
آبان
1368
6
آذر
1368
6
دی
1368
6
بهمن
1368
6
اسفند
1368
7
فروردین
1368
7
اردیبهشت
1368
7
خرداد
1368
7
تیر
1368
7
مرداد
1368
7
شهریور
1368
7
مهر
1368
7
آبان
1368
7
آذر
1368
7
دی
1368
7
بهمن
1368
7
اسفند
1368
8
فروردین
1368
8
اردیبهشت
1368
8
خرداد
1368
8
تیر
1368
8
مرداد
1368
8
شهریور
1368
8
مهر
1368
8
آبان
1368
8
آذر
1368
8
دی
1368
8
بهمن
1368
8
اسفند
1368
9
فروردین
1368
9
اردیبهشت
1368
9
خرداد
1368
9
تیر
1368
9
مرداد
1368
9
شهریور
1368
9
مهر
1368
9
آبان
1368
9
آذر
1368
9
دی
1368
9
بهمن
1368
9
اسفند
1368
10
فروردین
1368
10
اردیبهشت
1368
10
خرداد
1368
10
تیر
1368
10
مرداد
1368
10
شهریور
1368
10
مهر
1368
10
آبان
1368
10
آذر
1368
10
دی
1368
10
بهمن
1368
10
اسفند
1368
11
فروردین
1368
11
اردیبهشت
1368
11
خرداد
1368
11
تیر
1368
11
مرداد
1368
11
شهریور
1368
11
مهر
1368
11
آبان
1368
11
آذر
1368
11
دی
1368
11
بهمن
1368
11
اسفند
1368
12
فروردین
1368
12
اردیبهشت
1368
12
خرداد
1368
12
تیر
1368
12
مرداد
1368
12
شهریور
1368
12
مهر
1368
12
آبان
1368
12
آذر
1368
12
دی
1368
12
بهمن
1368
12
اسفند
1368
13
فروردین
1368
13
اردیبهشت
1368
13
خرداد
1368
13
تیر
1368
13
مرداد
1368
13
شهریور
1368
13
مهر
1368
13
آبان
1368
13
آذر
1368
13
دی
1368
13
بهمن
1368
13
اسفند
1368
14
فروردین
1368
14
اردیبهشت
1368
14
خرداد
1368
14
تیر
1368
14
مرداد
1368
14
شهریور
1368
14
مهر
1368
14
آبان
1368
14
آذر
1368
14
دی
1368
14
بهمن
1368
14
اسفند
1368
15
فروردین
1368
15
اردیبهشت
1368
15
خرداد
1368
15
تیر
1368
15
مرداد
1368
15
شهریور
1368
15
مهر
1368
15
آبان
1368
15
آذر
1368
15
دی
1368
15
بهمن
1368
15
اسفند
1368
16
فروردین
1368
16
اردیبهشت
1368
16
خرداد
1368
16
تیر
1368
16
مرداد
1368
16
شهریور
1368
16
مهر
1368
16
آبان
1368
16
آذر
1368
16
دی
1368
16
بهمن
1368
16
اسفند
1368
17
فروردین
1368
17
اردیبهشت
1368
17
خرداد
1368
17
تیر
1368
17
مرداد
1368
17
شهریور
1368
17
مهر
1368
17
آبان
1368
17
آذر
1368
17
دی
1368
17
بهمن
1368
17
اسفند
1368
18
فروردین
1368
18
اردیبهشت
1368
18
خرداد
1368
18
تیر
1368
18
مرداد
1368
18
شهریور
1368
18
مهر
1368
18
آبان
1368
18
آذر
1368
18
دی
1368
18
بهمن
1368
18
اسفند
1368
19
فروردین
1368
19
اردیبهشت
1368
19
خرداد
1368
19
تیر
1368
19
مرداد
1368
19
شهریور
1368
19
مهر
1368
19
آبان
1368
19
آذر
1368
19
دی
1368
19
بهمن
1368
19
اسفند
1368
20
فروردین
1368
20
اردیبهشت
1368
20
خرداد
1368
20
تیر
1368
20
مرداد
1368
20
شهریور
1368
20
مهر
1368
20
آبان
1368
20
آذر
1368
20
دی
1368
20
بهمن
1368
20
اسفند
1368
21
فروردین
1368
21
اردیبهشت
1368
21
خرداد
1368
21
تیر
1368
21
مرداد
1368
21
شهریور
1368
21
مهر
1368
21
آبان
1368
21
آذر
1368
21
دی
1368
21
بهمن
1368
21
اسفند
1368
22
فروردین
1368
22
اردیبهشت
1368
22
خرداد
1368
22
تیر
1368
22
مرداد
1368
22
شهریور
1368
22
مهر
1368
22
آبان
1368
22
آذر
1368
22
دی
1368
22
بهمن
1368
22
اسفند
1368
23
فروردین
1368
23
اردیبهشت
1368
23
خرداد
1368
23
تیر
1368
23
مرداد
1368
23
شهریور
1368
23
مهر
1368
23
آبان
1368
23
آذر
1368
23
دی
1368
23
بهمن
1368
23
اسفند
1368
24
فروردین
1368
24
اردیبهشت
1368
24
خرداد
1368
24
تیر
1368
24
مرداد
1368
24
شهریور
1368
24
مهر
1368
24
آبان
1368
24
آذر
1368
24
دی
1368
24
بهمن
1368
24
اسفند
1368
25
فروردین
1368
25
اردیبهشت
1368
25
خرداد
1368
25
تیر
1368
25
مرداد
1368
25
شهریور
1368
25
مهر
1368
25
آبان
1368
25
آذر
1368
25
دی
1368
25
بهمن
1368
25
اسفند
1368
26
فروردین
1368
26
اردیبهشت
1368
26
خرداد
1368
26
تیر
1368
26
مرداد
1368
26
شهریور
1368
26
مهر
1368
26
آبان
1368
26
آذر
1368
26
دی
1368
26
بهمن
1368
26
اسفند
1368
27
فروردین
1368
27
اردیبهشت
1368
27
خرداد
1368
27
تیر
1368
27
مرداد
1368
27
شهریور
1368
27
مهر
1368
27
آبان
1368
27
آذر
1368
27
دی
1368
27
بهمن
1368
27
اسفند
1368
28
فروردین
1368
28
اردیبهشت
1368
28
خرداد
1368
28
تیر
1368
28
مرداد
1368
28
شهریور
1368
28
مهر
1368
28
آبان
1368
28
آذر
1368
28
دی
1368
28
بهمن
1368
28
اسفند
1368
29
فروردین
1368
29
اردیبهشت
1368
29
خرداد
1368
29
تیر
1368
29
مرداد
1368
29
شهریور
1368
29
مهر
1368
29
آبان
1368
29
آذر
1368
29
دی
1368
29
بهمن
1368
29
اسفند
1368
30
فروردین
1368
30
اردیبهشت
1368
30
خرداد
1368
30
تیر
1368
30
مرداد
1368
30
شهریور
1368
30
مهر
1368
30
آبان
1368
30
آذر
1368
30
دی
1368
30
بهمن
1368
31
فروردین
1368
31
اردیبهشت
1368
31
خرداد
1368
31
تیر
1368
31
مرداد
1368
31
شهریور
1368